Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/thekeynote-v1-01/include/gdlr-admin-option.php on line 10

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/thekeynote-v1-01/include/gdlr-admin-option.php on line 10
Regulamin | POWER of DIVERSITY
Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/eu-cookie-law/class-frontend.php on line 122

Regulamin

REGULAMIN

ROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ OGÓLNA
§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin, NIP 697-113-71-30, usług sprzedaży drogą elektroniczną, tj. sprzedaży biletów za pośrednictwem platformy internetowej, dostępnej  pod adresem internetowym: http://konferencja.teichert.pl/.
 3. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupu biletu/ów i uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „Power of Diversity czyli o zarządzaniu różnorodnością” i kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu w charakterze jego słuchacza/uczestnika.

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. „Konferencja” – pod nazwą „Power of Diversity” czyli o zarządzaniu różnorodnością, które odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej SILVER HOTEL & GOKART CENTER zlokalizowanej w Szczecinie przy Rondo Hermana Hakena.
 2. „Sprzedawca” – sprzedawcą internetowej sprzedaży biletów na Konferencję jest Organizator Wydarzenia: Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin, NIP 697-113-71-30.
 3. „Bilet” – to dowód zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna – sprzedaży, dokonanej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o sprzedaży usług drogą elektroniczną.
 4. „Informacja handlowa” – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 8. „Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 9. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 10. „Usługi świadczone drogą elektroniczną” – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
 11. „Usługobiorca” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu i który zamierza zawrzeć za pomocą środków komunikacji elektronicznej umowę.
 12. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ II
RODZAJE I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM

§ 4.

Na podstawie niniejszego Regulaminu Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert świadczy Usługobiorcom, Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności:

 1. umożliwiające zawarcie umowy o uczestniczenie w systemie biletowym,
 2. umożliwiające Usługobiorcom zapoznanie się z ofertą Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert, w tym poprzez udostępnianie i przesyłanie na żądanie Usługobiorcy Informacji handlowych.

§ 5.

 1. Bilet, stanowiący przedmiot zakupu w ramach zawartej umowy sprzedaży drogą elektroniczną, obejmuje uczestnictwo w imprezie Power of Diversity, czyli o zarządzaniu różnorodnością, a zakres świadczeń Sprzedawcy wobec Usługobiorcy, regulowany jest rodzajem kupionego biletu.
 2. Uczestnicy mają do wyboru trzy typy biletów:
  1. Bilet EARLY
  2. Bilet LATE
  3. Bilet PREMIUM
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie sprzedaży cen biletów, które mogą nastąpić bez podania przyczyn przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca przewidział w ramach organizowanej Sprzedaży biletów drogą elektroniczną, kupony rabatowe dla wybranych klientów Organizatora Wydarzenia.
 5. Rabaty i promocje nie sumują się, a wszelkie formy promocji są limitowane.

 

ROZDZIAŁ III
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 6

 1. Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert świadczy Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy w zakresie oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://konferencja.teichert.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. System sprzedaży drogą elektroniczną stanowi jedyny i wyłączny sposób sprzedaży biletów na Konferencję.
 4. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w systemie biletowym,  znajdujące się na stronie internetowej pod adresem Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 7

 1. Sprzedawca świadczy usługi polegające na umożliwieniu zawarcia umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej od momentu wejścia Usługobiorcy na stronę internetową zawierającą formularz, za pomocą którego Usługobiorca składa ofertę zawarcia umowy o uczestniczenie w systemie biletowym  oraz składa wszelkie niezbędne oświadczenia.
 2. Poprawne wypełnienie przez Usługobiorcę formularza i dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków świadczenia usługi przez Sprzedawcę oraz regulaminów, mających zastosowanie do umowy o uczestniczenie w systemie biletowym, a następnie wysłanie wprowadzonych danych za pomocą formularza do Sprzedawcy, stanowi ofertę zawarcia umowy o uczestniczenie w wydarzeniu.
 3. Po zaakceptowaniu oferty Usługobiorcy, Sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, potwierdzenie zawarcia umowy o uczestniczenie w systemie biletowym.
 4. Potwierdzeniem zakupu biletu jest wiadomość e-mail przychodząca do zamawiającego po dokonaniu transakcji finansowej i jej zaksięgowaniu przez organizatorów imprezy, który uczestnik otrzymuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Aby uczestniczyć w Wydarzeniu, należy w dzień wydarzenia posiadać bilet lub wydrukowany voucher/bilet wraz z numerem zamówienia.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Usługobiorca nie otrzymuje po zakupie paragonu.
 7. Uczestnik na życzenie może otrzymać fakturę za zakupione bilety. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie rachunek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.

§ 8

 1. Istnieje możliwość zamiany przez Usługobiorcę biletu tańszego na droższy. Warunkiem zamiany jest  dokonanie wpłaty różnicy ceny pomiędzy biletem tańszym i droższym, na konto Sprzedawcy.
 2. Zmiany inne, niż wskazane w pkt. 1 mogą być dokonane w drodze odstąpienia od umowy, po potrąceniu odstępnego. W szczególności zamiana biletu droższego na tańszy jest możliwa, jednak Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do potrącenia 20% wartości różnicy pomiędzy cenami biletów.
 3. Sprzedaż biletów w systemie kończy się na 48 godzin przed planowanym początkiem Wydarzenia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Usługobiorcę w związku z planowaną Konferencją, jego zmianami, odwołaniem lub organizacją, a spowodowanych przyczynami nie leżącymi i niezależnymi od działań Sprzedawcy, mających na celu profesjonalne zorganizowanie Wydarzenia.
 6. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie sytuacje niezależne od Sprzedawcy, jak: brak lub zakłócenia w dostarczeniu prądu niezbędnego do przeprowadzenia Wydarzenia, uszkodzenia w sprzęcie technicznym i nagłośnieniu, niezależne od Sprzedawcy, odwołanie uczestnictwa przez któregoś z prelegentów oraz inne wydarzenia losowe, niezależne od profesjonalnych usług Sprzedawcy, mających na celu zorganizowanie Wydarzenia na jak najwyższym poziomie.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy w przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim wypadku, Sprzedawca dokona zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę kosztów.
 8. W przypadkach uzasadniających konieczność dokonania zwrotu kosztów zakupionego biletu, zwracana będzie jedynie kwota widniejąca na bilecie.
 9. Sprzedawca przewiduje możliwość zwrotu biletu, w przypadku zmiany terminu imprezy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, terminu oraz programu Wydarzenia, w szczególności Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany 20% programu Wydarzenia.
 11. Bilety zakupione za pośrednictwem systemu elektronicznego nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Usługobiorcę.
 13. Konferencja „Power of Diversity czyli o zarządzaniu różnorodnością” zaczynają się punktualnie, dlatego Sprzedawca ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Uczestnik zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

§ 9

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy znajdujących się na stronie http://konferencja.teichert.pl/, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały bezprawnie zamieszczone w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

§ 10

Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Teichert & Partners Psychologia i Biznes:

 • Połączenie z siecią Internet;
 • Przeglądarka Google Chrome; W przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi cookies i javascript.

 

ROZDZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 14

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług świadczonych drogą elektroniczną lub brak możliwości dostępu do nich, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Teichert & Partners Psychologia i Biznes.

§ 15

Reklamacje mogą być składane w związku z niewykonaniem lub nienależytego wykonaniem usługi, w szczególności jeżeli w wyniku tego nie dojdzie do zawarcia umowy o uczestniczenie w systemie biletowym, bądź dojdzie do zawarcia takiej umowy na warunkach innych, niż wynikające z oferty przesłanej za pośrednictwem formularza przez Usługobiorcę.

§ 16

 1. Usługobiorca wnosi reklamację w formie pisemnej poprzez jej wysłanie na adres Teichert & Partners Psychologia i Biznes, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej pod adres: info@teichert, bądź za pośrednictwem przeznaczonego w tym celu formularza.
 2. Reklamację wnosi się terminie 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca dowiedział się, bądź mógł się dowiedzieć o wadliwym wykonaniu usługi.
 3. Treść reklamacji powinna wskazywać na przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające. Usługobiorca zobowiązany jest pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania wskazać w treści reklamacji adres poczty elektronicznej, pod którym Sprzedawca może się z nim kontaktować.

§ 17

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, bądź udzielenia odpowiedzi przez Usługobiorcę na dodatkowe pytania, informując Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na podany w treści reklamacji adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 19

Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży biletów są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach uzyskiwania informacji o promocjach oferowanych przez Sprzedawcę. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij